Δημόσια Πρόσκληση για Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναφορικά με την εκπαίδευση – κατάρτιση των μελών του προχωρά στη στελέχωση του Μητρώου Εκπαιδευτών.

Για την ένταξη στο μητρώο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση.

Στην αίτηση περιλαμβάνονται

  • προσωπικά στοιχεία αιτούντα,
  • τίτλοι σπουδών,
  • εργασιακή και διδακτική εμπειρία σε ενήλικες.

Η ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου ελέγχεται ως προς την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και στη συνέχεια του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η επιβεβαίωση της ένταξής του στο μητρώο.

Ο ενδιαφερόμενος, πλέον της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής του στο μητρώο, υποβάλλει:

  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που υπέβαλε είναι αληθή και ακριβή, μέσω gov.gr ( Δηλώσεις | GOV.GR )
  • Βιογραφικό 10ΜΒ
  • Πτυχίο 10ΜΒ

 Σημειώνεται ότι η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του Επιμελητηρίου. Η εν λόγω πρόσκληση είναι ανοικτή και δεν έχει ημερομηνία λήξεως.

Μητρώο Εκπαιδευτών Επιμελητηρίου Ηρακλειου

Σε περίπτωση που επιλέξετε την δεύτερη επιλογή: "ΣΕΕΕ άλλου φορέα" θα πρέπει να προσκομίσετε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Υπόψιν κα. Καπετανάκη - 2810247028) τα παρακάτω:

  1. Βίντεο μικροδιδασκαλίας σε ψηφιακή μορφή
  2. Φύλλο μικροδιδασκαλίας
  3. Πληρωμή παραβόλου 80€
  4. Την προσκόμιση εγγράφου συναίνεσης των συμμετεχόντων στη βιντεοσκόπηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Video για την αξιολόγηση της μικροδιδασκαλιας

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Β. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση σας

Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ